Pravidla letní soutěže o Fatbike a další sportovní vychytávky!
Pravidla letní soutěže o Fatbike a další sportovní vychytávky!
Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže s názvem „LETNÍ SOUTĚŽ“ (dále jen „Soutěž"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na území České a Slovenské republiky.

Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže s názvem „LETNÍ SOUTĚŽ“ (dále jen „Soutěž"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na území České a Slovenské republiky.


1. Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže je společnost  Spportovní vychytávky s.r.o., IČO: 07074387, se
sídlem Žirovnická 3133/6, Praha 10, PSČ 106 00, spisová značka C 294206 vedená u
Městského soudu v Praze (dále jen „Organizátor“).


2. Doba a místo konání Soutěže
Soutěž probíhá v termínu ode dne 22.5.2019 do 09.6.2019 prostřednictvím aplikace
Messenger na Facebookovém profilu https://www.facebook.com/sportovnivychytavky
(dále jen „Doba konání soutěže“ a „Místo konání soutěže“).


3. Soutěž
Do Soutěže jsou zařazeny všichni Účastníci Soutěže ve smyslu bodu 4. těchto pravidel
Soutěže, kteří správně odpoví na otázky v rozsahu dle schématu otázek, který je
přílohou těchto pravidel Soutěže.
Vítěz Soutěže bude vylosován vybraným zástupcem organizátora dne 10.6.2019.


4. Podmínky účasti v Soutěži (dále jen „Účastníci soutěže“)
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let s doručovací
adresou na území České republiky a Slovenské republiky.
Soutěže se Účastník soutěže zúčastní tím způsobem, že v Době konání soutěže zodpoví
v aplikaci Messenger na facebookovém profilu
https://www.facebook.com/sportovnivychytavky otázky v rozsahu dle schématu, které je
přílohou těchto pravidel Soutěže.
Soutěžní kvíz probíhá pouze v Českém jazyce.
Organizátor je oprávněn ověřit platnost e-mailové adresy, kterou Účastník soutěže
vyplnil do Messengeru. Pokud bude e-mailová adresa neplatná, bude tento soutěžící
vyřazen ze Soutěže bez nároku na výhru.
Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora Soutěže, jakož i jim osoby
blízké dle ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že se
výhercem stane osoba, která je zaměstnancem Organizátora, nebo osoba jemu blízká,
výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Organizátor zjistí, nebo
bude mít oprávněné podezření, na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze
strany některého z Účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníku
soutěže k Výhře ve smyslu bodu 5. těchto pravidel Soutěže.


5. Výhry
Deset náhodně vylosovaných Účastníků soutěže (dále jen „Výherci“) získá výhru ve
formě:
1) Fatbike PANTERO MX1 SNOW

2) Hovershoes MAGNETICO H1

3) Skateboard Ferrari FBW33

4) Inline brusle Ferrari FK25

5) Badmintonový senzor Coollang

6) Potapěčské brýle MAGNETICO DEEP

7) Fotbalový míč Ferrari CARBON

8) Létající spiner

9) Plavecké brýle MAGNETICO TW

10) Outdoorová powerbanka se svítilnou a bluetooth reproduktorem

Výherci budou kontaktováni Organizátorem, a to na e-mailu, který vyplnili do aplikace
Messenger.
Organizátor je oprávněn ověřit identitu Účastníka soutěže při předávání Výhry.
V případě, že se Organizátorovi nepodaří předat výherci Výhru dle ustanovení těchto
pravidel Soutěže nebo jinak vzájemně sjednaných pokynů, či se Výherce nepodaří
kontaktovat, zaniká nárok Výherce na získání této Výhry a Výhra propadá bez náhrady
ve prospěch Organizátora. Zároveň je Organizátor oprávněn vylosovat náhradního
výherce.


6. Souhlas se zpracováním osobních údajů a osobnostní práva
Účastí v Soutěži vyjadřuje Účastník soutěže souhlas s pravidly Soutěže a zavazuje se je
plně dodržovat. Účastí v Soutěži souhlasí Účastník soutěže se zařazením všech jím
poskytnutých osobních údajů v rámci této Soutěže (dále jen „Údaje“) do databáze
Organizátora, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím
zpracovatele) pro účely realizace Soutěže, jejího vyhodnocení a distribuce cen.
Dále může Účastník soutěže v rámci Soutěže poskytnout druhý souhlas se zařazením
Údaje do databáze Organizátora soutěže, a s jejich následným zpracováním (případně i
prostřednictvím zpracovatele) pro marketingové účely, tj. pro účely nabízení výrobků a
služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách,
jakož i pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků
dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně
některých zákonů, a to na dobu 10 let nebo do odvolání souhlasu s tím, že k těmto
údajům mohou být přiřazeny i další údaje.
Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, tj. zejména že poskytnutí údajů je
dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společnosti
odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů,
blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání tohoto souhlasu
před ukončením doby trvání soutěže, má za následek vyřazení Účastníka soutěže ze
Soutěže. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Organizátora
obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních

údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha. Osobní údaje jsou zpracovány manuálně v
písemné formě a automatizovaně v elektronické formě.

7. Všeobecné podmínky
Organizátor nenese odpovědnost v případě vyšší moci.
Účastník soutěže se účastní Soutěže s vědomím, že nemůže požadovat Výhru v
celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším
množství, než jaké určí Organizátor, ani není oprávněn požadovat na místo Výhry
peněžité plnění.
Výhra ani účast v Soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
Organizátor neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v Soutěži.
Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s
užíváním Výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání
Výhry Výherci. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.
Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži, hlasování v Soutěži nebo jednající v
rozporu s pravidly nebudou do Soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i
přes uvedené stala Výhercem, nemá nárok na Výhru.
Organizátor si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka soutěže, jehož
chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.
Organizátor soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v
soutěži či s hlasováním v soutěži. Organizátor dále neručí za doručení e-mailu, kterým
bude zasílána informace o Výhře.
Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit
či změnit její pravidla. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo výměny Výhry za výhru,
které jsou odpovídající náhradou.
V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech Soutěže, bude toto učiněno
písemně a zveřejněno na doméně www.sportovnivychytavky.cz. Účinnost této změny nastává
okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění
podmínek stanovených pro získání Výhry v Soutěži. Výhru nezískají Účastníci soutěže,
kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výhry.
Organizátor tímto nepřebírá vůči Účastníkům soutěže žádné jiné závazky a Účastníci
soutěže nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než uvedená v
těchto pravidlech Soutěže.
Pravidla Soutěže jsou k dispozici na doméně www.sportovnivychytavky.cz
V Praze dne 21.5.2019.